diumenge, de novembre 22, 2015

COMPETIC semipresencial. Per què no?

Enguany serà el tercer curs en que les persones que superin un nivell COMPETIC, els estudis d'informàtica que s'ofereixen als centres de formació de persones adultes, obtindran una acreditació equivalent a l'acreditació ACTIC (ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre). Una acreditació de les competències digitals de la població que, segons sembla, cada cop tindrà més efectes laborals.

Potser tres anys no són suficients per treure unes conclusions clares de com això pot afectar els centres de formació de persones adultes, tot i que ja es pot començar a intuir algun d'aquests efectes.

Vagi per endavant que cada escola d'adults és un món que dóna servei a entorns amb unes condicions socio-econòmiques i culturals molt diferents entre ells. 

Dit això, les reflexions que exposaré provenen d'un centre determinat, que conec prou bé ja que fa prou anys que hi treballo: el CFA Palau de Mar.

Per posar-vos en context, la població del barri on està ubicat el CFA Palau de Mar, la dreta del eixample de la ciutat de Barcelona, és un barri amb alt percentatge de persones grans (de 65 anys o més) i amb un nivell socio-econòmic dels seus habitants força alt en comparació a la majoria de barris de la ciutat.

Mapa que mostra el percentatge de població jove (0-24) a cada barri de Barcelona. Quan més intens és el paper més alt és el percentatge de població jove censada (Font: Pablo González - La Vanguardia)


Mapa del nivells de renda el 2012 en els barris de Barcelona (Font: @xsobrepere - La Vanguardia)
Tradicionalment, els estudiants d'informàtica del CFA Palau de Mar han estat persones grans, molts d'ells jubilats, que senzillament venien al centre a aprendre informàtica, o que, tot i estar en actiu, tenien una situació laboral prou estable per no haver de menester un certificat de coneixements informàtics. En definitiva, que tan els hi era obtenir un certificat oficial.

Per aquest col.lectiu d'estudiants, haver de fer un project d'avaluació tal com recull la normativa (Resolució de 19 de juny de 2012) no és més que un maldecap, ja que abans d'iniciar els feixucs i esgotadors projectes d'avaluació ja han assolit els objectius que cercaven en inscriure's en un centre de formació de persones adultes: aprendre informàtica.

Estudiants de COMPETIC 3 del CFA Palau de Mar. Curs 2014-15

A rel de tots aquests canvis podria preveure's la incorporació d'un nou perfil de persones o, si més no, l'increment del nombre d'estudiants d'aquest perfil, atès que era previsible un major interès per aquests estudis per part persones a qui l'acreditació de les competències en TIC els hi facilités el camí d'incorporació al mercat laboral o els permetés millorar les perspectives de la seva vida professional.

Tot i que hi ha hagut persones que s'han adreçat als centres de formació de persones adultes amb aquesta intenció, amb el que això comporta per les escoles en haver d'integrar una visió més economicista de l'educació amb una altra basada en l'aprenentatge pel plaer d'aprendre, sense cap altra interès afegit, el fet és que no hi ha hagut una demanda tan gran d'estudiants d'aquest perfil com es podria haver esperat (tot i que això, per alguns i algunes, ja es veia a venir).

Els factors d'aquest fet poden ser múltiples i alguns d'ells ja es poden intuir.

Un d'ells i en aquest cas molt centrat en la casuística del CFA Palau de Mar, pot deure's l'estructura piramidal d'aquests ensenyaments, en quant al nombre de grups i de places, amb quatre grups de COMPETIC inicial (100 places), tres grups de COMPETIC 1 (75 places), dos grups de COMPETIC 2 (50 places) i un grup de COMPETIC 3 (25 places).

Atès que els estudiants només poden accedir a COMPETIC 3 havent certificat COMPETIC 2 o estan en possessió del certificat d'ACTIC avançat, cosa molt poc estesa entre la població ara per ara, les persones que s'incorporen a aquests ensenyaments ho fan, prèvia prova de nivell, en qualsevol dels altres tres nivells anteriors.

Autor: GotCredit Llicència: CC BY

Ara bé, en l'assignació de places tenen preferència les persones que promocionen des d'un nivell inferior o bé aquelles qui repeteixen nivell (el que anomenem alumnes propis) respecte a les, el nombre de places dels nivells COMPETIC 1 i COMPETIC 2 disponibles per a persones de nova incorporació cada curs és molt reduït. Per tant el gran nombre de places disponibles es dona en COMPETIC inicial, sent justament, la gent de més edat, amb pocs o nuls coneixements de l'ús dels ordinadors, qui accedeixen majoritàriament a aquests ensenyaments.

És a dir, els possibles estudiants, amb uns coneixements mitjans d'informàtica, veuen barrat el seu accés a aquests ensenyaments per persones que s'han incorporat al centre amb un nivell molt baix de coneixements, però que en promocionar, acaparen les places dels nivells superiors.


Un segon factor fa referència a la nul·la difusió d'aquests ensenyaments,  a diferència de l'acreditació ACTIC, i al reduït nombre de llocs on es realitza una valoració real d'aquest ensenyament, tot i que en algunes convocatòries d'oposicions ja comencen a tenir un valor important.I finalment no podem obviar el tema dels horaris. En aquest sentit, al CFA Palau de Mar ja hem traslladat al vespre, en la mesura que ens ha estat possible, els nivells alts de COMPETIC, justament per afavorir les persones que treballen.

No obstant, 4 hores setmanals per als qui cursen COMPETIC 2, sovint la porta d'entrada de les persones  més interessades en ampliar i certificar els seus coneixements i 3 hores setmanals a COMPETIC 3, són massa hores. I més si hem de sumar el temps de desplaçament i el treball fora de l'aula d' uns ensenyaments tan exigents com aquests, molt especialment el COMPETIC 2.

Compaginar la feina, portar una llar, sovint amb nens, i atendre d'altres obligacions amb uns ensenyaments que requereixen aquest alt grau d'implicació no ha de ser fàcil. En el meu cas, ara per ara, seria gairebé impossible.

És evident que si volem una formació de persones adultes moderna, que s'adapti a les necessitats dels seus usuaris i usuàries no podem estar ancorats en una concepció de l'educació basada en la presencialitat. No hi ha dubte que no és el mateix haver d'assistir a classe quatre hores setmanals durant tot un curs, en un horari rígid, que assistir-hi una hora o hora i mitja, com a molt, per aclarir dubtes i revisar exercicis i realitzar les activitats des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

I que cal per donar el pas? Doncs al CFA Palau de Mar només la voluntat de fer-ho, per part del centre i de l'administració.

Amb una aula virtual en funcionament, amb tots els materials del curs on-line gràcies al model de classe invertida (flipped classroom) que estem aplicant  i amb un bagatge en la flexibilització dels espais i dels horaris com la que dóna l'autoformació integrada que venim aplicant des del curs 2006-2007, demà mateix podríem començar a implantar un model de semipresencialitat.

Llicència: Domini públic


Passar del model de b-learning presencial que estem aplicant a un model de b-learning semipresencial, tan senzill com dir als alumnes que, a partir d'ara, aquestes hores són d'assistència obligatòria i aquestes d'altres d'assistència voluntària...

No en va, un dels objectius del projecte de direcció vigent és el de "Tendir cap a la semipresencialitat basada en el blended learning si més no en els estudis en que els estudiants demostrin una major autonomia."